Beatrice Cridenuit

4 teksty – auto­rem jest Beat­ri­ce Cri­denuit.

Żądza władzy

Z pias­kiem prze­sypującym się przez pal­ce i dziw­nym uczu­ciem nieważkości men­talnej wędro­wałam po ste­pach niepa­mięci. Opa­niero­wana w me­galo­manię, czułam się jak apo­geum władzy. Ab­so­lut. Trwało to tyl­ko chwilę – mrug­nięcie po­wiek, jedną sek­wen­cję ruchu skrzy­deł ważki i znów, byłam tyl­ko sobą. 

dziennik
zebrał 3 fiszki • 18 września 2013, 19:19

Na granicy szaleństwa.

Już nie pot­ra­fię obiek­tywnie oce­nić rzeczy­wis­tości. Żyję cichut­ko, skacząc ze skraj­ności w skraj­ność, ago­nie i eufo­rie, eros i ta­natos, al­ter-ja i al­ter-ty. Mały od­real­niony światek, sku­lona, drob­na pos­tać chwiejąca się w przód i w tył, w przód i w tył. 

dziennik
zebrał 1 fiszkę • 17 września 2013, 08:52

To kim jes­tem te­raz de­finiuję przez two­je nieistnienie. 

myśl
zebrała 3 fiszki • 16 września 2013, 18:08

Krótka opowieść o autodegradacji

Cisza. Dry­fuję gdzieś na skra­ju, gdzieś po­między. Niewy­powie­dziany­mi słowa­mi, niewy­kona­nymi pie­szczo­tami. Na gra­nicy nadziei i nieby­tu. Unoszę się na po­wie­rzchni pucho­wej mgiełki za­pom­nienia, od­ci­nając się od wszys­tkiego, co może mnie zra­nić. Półprzezroczysta, [...] — czytaj całość

opowiadanie
zebrało 3 fiszki • 15 września 2013, 23:20

Beatrice Cridenuit

Zeszyty
  • Codzienne lirycznienie. – Fa­buły pow­szed­nie poz­ba­wione pa­tosu i em­fa­zy, przy­jem­ne i łat­we w czy­taniu.

  • Stepy niepamięci. – Chwi­le ulot­ne, god­ne zat­rzy­mania i uczu­cia po­wodujące szyb­szy skur­cz ser­ca - za­pisa­ne gdzieś na skra­ju świado­mości, na ste­pach niepa­mięci.

Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Beatrice Cridenuit

Użytkownicy
A B C
Pokaż
Kalendarz
Ulubieni
Ulubieni autorzy
Aktywność